my-flowers.com.ua |

 0001

 0002

 0003

 0004

 0005

 0006

 0007

 0008

 

 0010

 0009

9 травня 2011 р. набув чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації» На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» та «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Відділ контролю та звернень громадян Управляння кадрів та контролю Держлісагентства реалізовує права громадян на доступ до публічної інформації. Надання публічної інформації Державним агентством лісових ресурсів України здійснюється у відповідь на інформаційний запит. Згідно з законом, публічною є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень.

                                           Додаток  1
до наказу Держлісагентства
від 08.06. 2011 р.  

ФОРМА ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Розпорядникінформації 

Державне агентство лісових ресурсів України

Запитувач 

________________________________________________________________________
                          (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,
________________________________________________________________________
                               прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних
________________________________________________________________________
                                 осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичноїособи,
________________________________________________________________________
                                     поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон) 

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Прошу відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надати


_____________________________________________________________________________________
                                       (загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

     Запитувану інформацію прошу надати у визначений законом строк (необхідне зазначити)

на поштову адресу 

________________________________________________________________
                              (поштовий індекс, область, район, населений пункт, вулиця,
________________________________________________________________
                                                          будинок, корпус, квартира) 

на електронну адресу 

________________________________________________________________

телефаксом 

________________________________________________________________

за телефоном 

________________________________________________________________

__________      ___________
        (дата)                        (підпис) 

Примітки: 

1.Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Державного агентства лісових ресурсів України, розміщена на веб-сайті _http://dklg.kmu.gov.ua_.

2. Запит може бути поданий: на поштову адресу: 01601, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 9-А, на електронну адресу email: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.телефаксом: 044-235-77-24, за телефоном 044-235-55-06

ПОРЯДОК
складання та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію (далі - запит) подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи до Держлісагентства в усній чи письмовій формі під час особистого прийому, або надсилається поштою, електронною поштою, телефаксом  чи по телефону.

2. Запит  подається у довільній формі і  повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові запитувача, або назва юридичної особи, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу  зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

3. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яка розміщується на офіційному веб-сайтіДержлісагенства.

4. Запит може бути подано особисто до посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держлісагенство, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.

5. Під час подання запиту запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

6. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює посадова особа, що організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Держлісагенство, із зазначенням у запиті прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону запитувача.

7. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту, яка йому повертається,  проставляється відбиток печатки Держлісагентства, дата надходження та вхідний номер запиту. 

8. Інформація на запит надається безоплатно.

9. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

10. У задоволенні запиту може бути відмовлено у разу, якщо:

1) Держлісагенство не володіє і не зобов'язано відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 9  Порядку;

4) не дотримано вимог складання та подання запиту, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме не зазначено:

прізвища, ім'я, по батькові, назви юридичної особи -  запитувача, поштової адреси або адреси електронної пошти, а також номера  засобу  зв'язку (якщо такий є);

загального опису інформації або виду, назви, реквізитів чи змісту документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпису і дати (за умови подання письмового запиту). 

Форма запиту на інформацію (документ Microsoft Word)

Запит може бути поданий:

  • на поштову адресу: вул. Грушевського, 22, смт. Солотвин, Богородчанський район, Івано-Франківська область, Україна, індекс 77753 
  • на електронну адресу (email): Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
  • факсом: (3471) 41-9-44

 


ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН

Загальні засади реалізації права громадян на звернення визначено Законом України "Про звернення громадян" (№ 393/96-ВР від 02.10.1996 року). У цьому

Законі надано чіткі визначення термінів "звернення", "пропозиції", "заяви" та

"скарги" громадян, зазначені вимоги до звернень, порядок їх розгляду, а також

відповідальність за порушення Закону.

Законом також встановлено умови, за яких звернення не підлягають

розгляду і вирішенню. Звернення не підлягає розгляду, коли воно не

підписане автором, у разі відсутності даних про місце проживання, а також при анонімності звернення. Також не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішене по суті, а також скарги, терміни для подання

яких закінчилися, та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Відповідно до ст. 3 Закону під зверненнями громадян слід розуміти

викладені в письмовій або усній формі пропозиції (зауваження), заяви

(клопотання) і скарги.

 

Пропозиція (зауваження) -

звернення громадян, де

висловлюються порада,

рекомендація щодо діяльності

органів державної влади і

місцевого самоврядування,

депутатів усіх рівнів, посадових

осіб, а також висловлюються

думки щодо врегулювання

суспільних відносин та умов життя

громадян, вдосконалення правової

основи державного і громадського

життя, соціально-культурної та

інших сфер діяльності держави і

суспільства.

Заява (клопотання) - звернення

громадян із проханням про

сприяння реалізації закріплених

Конституцією та чинним

законодавством їх прав та

інтересів або повідомлення про

порушення чинного законодавства

чи недоліки в діяльності

підприємств, установ, організацій

незалежно від форм власності,

народних депутатів України,

депутатів місцевих рад, посадових

осіб, а також висловлення думки

щодо поліпшення їх діяльності.

Клопотання - письмове звернення

з проханням про визнання за

особою відповідного статусу, прав

чи свобод тощо.

Скарга - звернення з вимогою про

поновлення прав і захист законних

інтересів громадян, порушених

діями (бездіяльністю), рішеннями

державних органів, органів

місцевого самоврядування,

підприємств, установ, організацій,

об'єднань громадян, посадових

осіб.

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ТА АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ:

Як подати письмове звернення до ДП «Солотвинське лісове господарство»?

Письмове звернення до ДП «Солотвинське лісове господарство можна подати в такий спосіб:

- вул. Грушевського, 22, смт. Солотвин, Богородчанський район,

 

 Івано-Франківська область, Україна, індекс 77753;

- особисто передати до громадської приймальні Тел. (3471) 41-9-44; 41-4-07, Факс (3471) 41-9-44

громадяни мають право звернутися до лісгоспу у письмовій і усній

(викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому

прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами. У зверненні має бути зазначене прізвище, ім'я, по-батькові, місце проживання громадянина і особистий підпис. Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою (колективом) громадян.

У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття

обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним

законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним

роз'ясненням.

Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане

автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство,визначаєтьсяанонімним і розгляду не підлягає.

Доводимо до відома, що листи, які надходять до лісгоспу в

електронній формі, не є офіційним зверненням, не підпадають під дію ЗаконуУкраїни "Про звернення громадян" і можуть лише бути взяті до відома посадовими особами .

Як правильно оформити звернення?

Відповідно до статті 5 Закону України “Про звернення громадян” у

зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.

Звернення може бути усним (викладеним громадянином записаним

посадовою особою на особистому прийомі) чи письмовим, надісланим

поштою або переданим громадянином до ДП «Солотвинський лісгосп».

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і

групою осіб (колективне).

Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із

зазначенням дати.

Звернення, оформлене без дотримання цих вимог, повертається заявниковіз відповідними роз'ясненнями не пізніш як через десять днів від дня йогонадходження, крім випадків, передбачених частиною першою статті 7 цього Закону.

ВИМОГИ ДО ЗВЕРНЕННЯ (ст. 5 Закону)

Звернення, оформлені належним чином і подані у встановленому порядку,

підлягають обов'язковому прийняттю та розгляду.

Як дізнатися про наслідки розгляду звернення, надісланого на адресу ДП «Солотвинський лісгосп»?

Телефон для довідок за зверненнями громадян: Тел. (3471) 41-9-44; 41-4-07,

  1. звернення адресуються органам державної влади і місцевого

самоврядування, підприємствам, установам, організаціям незалежно від форм власності, об'єднанням громадян або посадовим особам, до повноважень яких належить вирішення порушених  у звернення хпитань

  1. у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
  2. звернення може бути усним (викладеним громадянином і записаним посадовою особою на

особистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

  1. звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати

ПРИМІТКА!!! Звернення, оформлене без дотримання цих вимог,

повертається заявникові з відповідними роз'ясненнями не пізніш як через

десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 7

Закону.

Як потрапити на особистий прийом до керівництва ДП «Солотвинський лісгосп»?

Особистий прийом громадян директором, головним лісничим проводиться лише за попереднім записом у дні та години, що визначені графіком, що знаходиться за адресою: вул. Грушевського, 22, смт. Солотвин, Богородчанський район, Івано-Франківська область,

Попередній запис на прийом громадян здійснюється безпосередньо через їх приймальні.

Який термін розгляду звернень громадян?

Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян"

звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може

бути скорочено від встановленого цією статтею терміну.

Звернення громадян, які мають встановлені законодавством пільги,

розглядаються у першочерговому порядку.

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?

Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян" передбачено, що

скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого

самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням -безпосередньо до суду.

До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які

приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.